ITT JÁRSZ MOST :: KEZDŐLAP
/ Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT


A középiskolás diákok 50 órás közösségi szolgálatának teljesítésével összefüggő regisztráció tekintetében - Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatón felsorolt személyes adatai megadásával Ön az alábbi részletes tájékoztatás ismeretében hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Vasi Diák Közösségi Szolgálata, mint Adatkezelő az erre a célra elkészített vdksz.hu informatikai rendszeren keresztül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítése céljából a középiskolák és fogadóintézmények regisztrációit kezelje.
 
Az adatkezelés célja: Az erre a célra elkészített vdksz.hu informatikai rendszeren keresztül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítése céljából a középiskolák és fogadóintézmények regisztrációjának végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen tájékoztató elfogadásával és aláírásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.)

A kezelt adatok köre: Tanuló és középiskola esetén: tanuló neve, iskolája, osztálya, tanuló születési ideje és helye, anyja neve, lakcíme, tanuló oktatási azonosítója, tanuló telefonszáma, tanuló e-mail címe, szülő/gondviselő neve, szülő/gondviselő telefonszáma, szülő/gondviselő e-mail címe, hozott órák száma, évismétlés. Fogadóintézmény esetén: kapcsolattartó e-mail címe.
Az adatok megőrzésének ideje: A tanuló érettségi bizonyítványának megszerzését követő tanév kezdetéig.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatokat csak a honlapon történő regisztrációhoz és a teljesítések nyilvántartásához használja fel az Adatkezelő, nem küld kéretlen reklámüzeneteket és a tárolt adatokat harmadik szereplőnek csak a közösségi szolgálat alapfeladatainak teljesítése érdekében továbbítja, kapcsolat felvételi céllal.

Az adatkezelés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által bérelt felhőszolgáltatás keretében üzemeltetett szerver környezetben.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a Vasi Diák Közösségi Szolgálata.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem valósul meg a középiskolák és a fogadóintézmények részére a közösségi szolgálati feladatokhoz szükséges elektronikus regisztráció és a hozzá kapcsolódó ügyintézés.

Adatbiztonság: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR* titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Jogorvoslat: Tájékoztatjuk, hogy bármikor lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, továbbá, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan egyéb információt a vdksz@szombathely.hu e-mail címen kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a honlapunkon www.vdksz.hu található adatkezelési tájékoztató, valamint a GDPR 12. cikk - 22. cikke, és a 77. cikk - 84. cikke tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Elérhetőségeink: Szombathely Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. telefonszám: +36/94 520-100; e-mail cím: vdksz@szombathely.hu, honlap: https://www.vdksz.hu/)

Tájékoztatjuk, hogy az adatok törlésének kérelmezése esetén csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó által tárolt elektronikus adathordozókból való törlésére van lehetőség.

*GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

LETÖLTÉS

Oops.

DBD::mysql::st execute failed: Unknown column 'TABLE_ID' in 'field list' at /home/html/cgi-bin/lib/itworx/v1/API.pm line 164.

We have been informed the webmaster about this error. Please try reload this page later.

We zijn op de hoogte met de webmaster over deze fout. Probeer later deze pagina opnieuw te laden.

A hibáért elnézést kérünk, a webmestert máris tájékoztattunk róla! Kérjük, próbája meg kicsit később újratölteni az oldalt.