ITT JÁRSZ MOST :: KEZDŐLAP
/ Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT


A középiskolás diákok 50 órás közösségi szolgálatának teljesítésével összefüggő regisztráció tekintetében - Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatón felsorolt személyes adatai megadásával Ön az alábbi részletes tájékoztatás ismeretében hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Vasi Diák Közösségi Szolgálata, mint Adatkezelő az erre a célra elkészített vdksz.hu informatikai rendszeren keresztül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítése céljából a középiskolák és fogadóintézmények regisztrációit kezelje.
 
Az adatkezelés célja: Az erre a célra elkészített vdksz.hu informatikai rendszeren keresztül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítése céljából a középiskolák és fogadóintézmények regisztrációjának végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen tájékoztató elfogadásával és aláírásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.)

A kezelt adatok köre: Tanuló és középiskola esetén: tanuló neve, iskolája, osztálya, tanuló születési ideje és helye, anyja neve, lakcíme, tanuló oktatási azonosítója, tanuló telefonszáma, tanuló e-mail címe, szülő/gondviselő neve, szülő/gondviselő telefonszáma, szülő/gondviselő e-mail címe, hozott órák száma, évismétlés. Fogadóintézmény esetén: kapcsolattartó e-mail címe.
Az adatok megőrzésének ideje: A tanuló érettségi bizonyítványának megszerzését követő tanév kezdetéig.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatokat csak a honlapon történő regisztrációhoz és a teljesítések nyilvántartásához használja fel az Adatkezelő, nem küld kéretlen reklámüzeneteket és a tárolt adatokat harmadik szereplőnek csak a közösségi szolgálat alapfeladatainak teljesítése érdekében továbbítja, kapcsolat felvételi céllal.

Az adatkezelés helye: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által bérelt felhőszolgáltatás keretében üzemeltetett szerver környezetben.

Az adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a Vasi Diák Közösségi Szolgálata.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem valósul meg a középiskolák és a fogadóintézmények részére a közösségi szolgálati feladatokhoz szükséges elektronikus regisztráció és a hozzá kapcsolódó ügyintézés.

Adatbiztonság: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR* titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Jogorvoslat: Tájékoztatjuk, hogy bármikor lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, továbbá, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan egyéb információt a vdksz@szombathely.hu e-mail címen kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a honlapunkon www.vdksz.hu található adatkezelési tájékoztató, valamint a GDPR 12. cikk - 22. cikke, és a 77. cikk - 84. cikke tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Elérhetőségeink: Szombathely Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. telefonszám: +36/94 520-100; e-mail cím: vdksz@szombathely.hu, honlap: https://www.vdksz.hu/)

Tájékoztatjuk, hogy az adatok törlésének kérelmezése esetén csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó által tárolt elektronikus adathordozókból való törlésére van lehetőség.

*GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

LETÖLTÉS